Sök vård

Hitta rätt vårdgivare vid hjärnskakning

Efter akutskedet vid hjärnskakning kan ytterligare vård krävas för att bli fullständigt återställd från hjärnskakning. Beroende på vilka symtom du har och var du befinner dig bör du vända dig till olika vårdgivare för långvariga besvär vid hjärnskakning. Vi listar dessa nedan.

Översikt

 • Hjälp med att söka rätt vård efter hjärnskakning: Vilka olika faser finns det i rehabiliteringen och när ska man söka vård?
 • Vårdförlopp traumatisk hjärnskada: Vad säger det nationella vårdförloppet för traumatisk hjärnskada om hjärnskakningar? Vem har rätt till vård och hur länge har man rätt till vård efter en hjärnskakning?
 • Hitta vård: Vad finns det för vård- och rehabiliteringskliniker som tar emot personer drabbade av hjärnskakning?

Hjälp med att söka rätt vård efter hjärnskakning

Rehabiliteringens två faser

Rehabiliteringen efter hjärnskakning kan delas in i två faser: de fyra första veckorna efter skadan samt tiden efter det. För de fyra första veckorna efter en hjärnskakning finns det idag tydliga direktiv för vad man bör göra. Hur och vad man bör göra kan man få hjälp med från primärvården eller en rehabiliteringsklinik. Det finns dessutom rehabiliteringsprogram man kan sköta själv eller ihop med närstående om man känner sig trygg med det. Läs mer om riktlinjer samt när det är viktigt att söka vård under Riktlinjer vid hjärnskakning.

Har man inte blivit märkbart bättre efter 14 dagar, eller att symtom kvarstår fyra veckor efter skadan är det viktigt att söka vård för en ny bedömning, till exempel hos sin vårdcentral. Där kan man få behandling samt vid behov bli remitterad till andra specialister. Symtom och besvär som är kvar flera veckor efter skadan är inget att avvakta med – det finns hjälp att få.

Vård vid långvariga besvär

Långvariga besvär och symtom efter hjärnskakning skiljer sig mycket beroende på orsak och besvär, varför också rehabiliteringen ser olika ut och bedrivs av flera olika professioner inom vården. Ofta har man besvär som härstammar från flera olika orsaker samtidigt och behöver då en multimodal rehabilitering. Exempel på professioner man kan ta hjälp av:

 • Fysioterapeut (sjukgymnast): En fysioterapeut kan vara till stor hjälp om man har besvär med yrsel, nacksmärta och fysisk ansträngning.
 • Optiker & ögonläkare: Optiker och ögonläkare kan hjälpa till med synträning och behandla med glasögon ifall man lider av synbesvär såsom ljuskänslighet, dimsyn och dubbelseende.
 • Psykolog & psykoterapeut: Har man besvär med ångest och stämningsläge, vilket många har, kan kognitiv beteendeterapi (KBT) eller stödsamtal hos en psykolog vara till stor hjälp. Prata med din läkare om ditt stämningsläge!
 • Neuropsykolog: Rehabilitering för kognitiva besvär, det vill säga problem med exempelvis problemlösning och minne, kan utföras tillsammans med en neuropsykolog.
 • Arbetsterapeut: En arbetsterapeut kan utreda hur individens symtom påverkar den egna aktivitetsförmågan och ge råd och stöd i att hitta, och använda strategier, för att underlätta vardagen. Det kan till exempel handla om att hitta en lämplig balans mellan olika aktiviteter och mellan aktivitet och vila, ge råd om anpassningar och strategier i hemmet och närmiljön eller ge råd kring hjälpmedel och bra produkter som kan underlätta. En arbetsterapeut kan också vara ett stöd i återgången till arbete/studier och ge förslag på hur arbetet eller studierna kan anpassas.  
 • Hjärnskadekoordinator: Hjärnskadekoordinatorernas funktion är att vara en resursperson för information, stöd och samordning i kontakt med vårdgivare och myndigheter. I dagsläget finns det inte hjärnskadekoordinatorer i alla Sveriges regioner. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar aktivt för att det ska finnas i samtliga. Kontaktuppgifter till hjärnskadekoordinatorerna hittas här

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Rutiner och handläggning för patienter med långvariga besvär efter hjärnskakning har länge skiljt sig mycket mellan olika orter i Sverige, och många drabbade har svårt att få hjälp den hjälp de behövt. För att bland annat höja kvaliteten och jämlikheten på vården och samtidigt underlätta för sjukvårdspersonal har ett nationellt vårdförlopp för traumatiska hjärnskador (vilket inkluderar hjärnskakning) tagits fram. Vårdförloppet har tagits fram av Sveriges regioner, genom en nationell arbetsgrupp och publicerades i juni 2023.

 

Vårdförloppet är ett mycket omfattande material som inkluderar allt ifrån intensivvård av svåra traumatiska hjärnskador till lättare skador där behov av inneliggande vård inte föreligger, och kan läsas i sin helhet här. Vi på Hjärnskakningsguiden skulle därför vilja understryka några saker som kan vara bra att känna till i egenskap av både patient, vårdgivare och anhörig:

 • Vårdförloppet inkluderar hjärnskakning
 • Vårdförloppet understryker vikten av anpassad information och stöd till både patient och närstående genom hela processen
 • Vårdförloppet gäller både för dem som söker vård med akuta besvär i samband med skadan, men också för dem som söker vård för första gången i ett senare skede. Antingen för att besvären uppträtt sent, eller för att man inte blivit återställd efter sin skada.
 • Vårdförloppet understryker att man har rätt till vård så länge man är i behov av det.

Här är en bild från vårdförloppet på hur flödesschemat för traumatisk hjärnskada ska se ut:

Något annat som kan vara bra att känna till i egenskap av patient är patientlagen. Där regleras bland annat de rättigheter man har och vilka möjligheter som finns att vara delaktigt i sin egen vård. Läs mer om patientlagen på 1177 eller ladda ned följande sammanställning om patientlagen här.

Hitta vård

För att underlätta sökandet av vård har vi tagit fram en lista på vård- och rehabiliteringskliniker som arbetar med olika former av rehabilitering och omhändertagande efter hjärnskakning. Notera att vi inte kan garantera kvalitén. Vi förmedlar endast information om var det finns legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som arbetar med hjärnskakningspatienter. Tabellen uppdateras kontinuerligt och arbetet med kartläggning fortlöper. Kontakta oss med tips på vård- och rehabiliteringskliniker eller för att bli listade.

Plats
Namn
Beskrivning